Polityka jakości

POLCARGO GROUP Spółka z o.o. jako jednostka certyfikująca prowadzi politykę mającą na celu zapewnienie jak najwyższej jakości usług oraz spełnienie wyspecyfikowanych wymagań Klientów wraz z pozyskaniem i utrzymaniem ich zaufania.

Zasady prowadzenia certyfikacji udostępnione są bez ograniczeń, a wszyscy Klienci traktowani są jednakowo, bez żadnych preferencji. Całokształt działalności POLCARGO GROUP w zakresie certyfikacji jest prowadzony w oparciu o wymagania polskiej normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 – „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1: Wymagania”. 

POLCARGO GROUP ma ustanowiony i utrzymywany System Zarządzania opisany w Księdze Jakości oraz dokumentach związanych.

Realizacja polityki jakości POLCARGO GROUP jako jednostki certyfikującej jest możliwa dzięki zapewnieniu kompetencji, rzetelności, otwartości, bezstronności i zachowania poufności wszystkich pracowników odpowiedzialnych za proces certyfikacji systemów jakości.

Deklarowana polityka jakości POLCARGO GROUP jako jednostki certyfikującej jest realizowana poprzez ścisłą współpracę kierownictwa z personelem i Klientami, a zaangażowanie całego personelu w utrzymanie i udoskonalenie systemu jakości jest gwarancją wysokiego poziomu usług związanych z prowadzeniem certyfikacji.

W celu realizacji przyjętej polityki jakości wprowadza się do stosowania niniejszą Księgę Jakości określającą struktury organizacyjne, podział obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień oraz zasady i procedury dotyczące certyfikacji. Ponadto prowadzona jest ciągła kontrola funkcjonowania systemu zarządzania oraz jakości certyfikacji, a w przypadkach koniecznych podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze, mające na celu usprawnienie i doskonalenie systemu.